Regulamin wsparcia autora treści cyfrowych

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki wsparcia Autora witryny poprzez zakup Szkoleń Multimedialnych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o stronę internetową dostępną pod adresem www.tylkopriceaction.pl.

§2

UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

Autor - właściciel i administrator Witryny www.tylkopriceaction.pl – OnlyPriceAction sp. z o.o. z siedzibą w Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000664183, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, opłaconym w całości, NIP 5252699491, 

Witryna - strona www, znajdująca się pod adresem www.tylkopriceaction.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Witryny), umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów Witryny, w szczególności przeglądanie zasobów Witryny.

Użytkownik - osoba, korzystająca z treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Witryny  bez konieczności logowania i wnoszenia opłat.

Uczestnik – Użytkownik dokonujący wsparcia Autora poprzez zakup  „SZKOLENIE MULTIMEDIALNIE”.

Szkolenie Multimedialne – Nagrania wideo wykładów, ćwiczeń dostępnych na podstronach Witryny rozumiane jako treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym.

Cena – indywidualnie ustalana cena Szkolenie Multimedialne, określana przez Uczestnika i akceptowana przez Usługodawcę.

Płatność elektroniczna - płatności dokonywane za pośrednictwem internetu.

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Płatności online.
Płatności mobile BLIK.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 
W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§3

WARUNKI TECHNICZNE

Do korzystania z zasobów w Witryny, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Witryny wykładach/ćwiczeniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego typu smartfon, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości Witryny. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Witryna wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Uczestnik mógł bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Witryny nie powoduje po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Witryny nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

§4

WSPARCIE

Szkolenie Multimedialne dostępne w Witrynie są bezpłatne. Każdy Użytkownik może stać się Uczestnikiem poprzez zakup „Szkolenie Multimedialne” po ustalonej przez siebie cenie za pośrednictwem udostępnionego formularza płatności oraz zaakceptowaniu poniższego regulaminu .

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator: Blue Media Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).

Korzystanie ze Szkolenie Multimedialne uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika - korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie, zarówno przed jak i po dokonaniu wsparcia Autora.

§5.

PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Witryny, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Witryny należy do Autora.

Uczestnik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Witryny, rezygnacja z dostępu do zasobów Witryny po uiszczeniu opłaty za Szkolenie Multimedialne nie podlega zwrotowi w całości lub części.

Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Witrynie, stanowią wyłączną własność Autora. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

Uczestnik może korzystać z utworów na stronach Witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób w całości lub w części Witryny w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§6

ZAPISY KOŃCOWE

Użytkownik, stając się Uczestnikiem (dokonując zakupu Szkolenie Multimedialne) potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz  zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Autor zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Witryny. Korzystanie przez Uczestnika z Witryny po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.